Les imatges mostren diferents fases del procés constructiu d’un edifici d’habitatges tutelats que forma part de la residència de la 3a. edat Fundació Pere Màrtir Colomés de Solsona. Aquest edifici està assentat sobre una cimentació de micropilotatges, amb estructura unidireccional i tancaments de façana ventilada.


Vivendes tutelades