La conservació de les façanes dels edificis és bàsica i en molts casos obligatòria, ja que, el deteriorament podria comportar perills de despreniments i suposar un risc per a les persones. És per això, que recomanem i aconsellem fer una bona rehabilitació evitant riscos innecessaris i donant un valor afegit a l’edifici en qüestió.

Façanes